TERMES I CONDICIONS

Aquest web ha estat creat per We are plennum SL, empresa propietaria de la marca Plennum (a partir d’aquí PLENNUM).

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant PLENNUM o davant de tercers de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

El fet d’accedir a aquest web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

 

1. Titularitat de la pàgina web

Denominació social: We are plennum SL
CIF: B-67438150
Domicili social: Av. Francesc Ferrer i Guàrdia nº 13; 08038 Barcelona
Telèfon de contacte: +34 93.516.08.90 / 675 99 65 97
Adreça de correu electrònic: salva@plennum.com

 

2. Propietat intel·lectual del web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquest web i el seu disseny gràfic són propietat exclusiva de PLENNUM o de tercers que han autoritzat l’ús d’aquests continguts a PLENNUM, que es a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de PLENNUM. Igualment, tots els signes distintius, marques, noms comercials o signes de qualsevol tipus continguts en aquesta pàgina web estan protegits per llei.

 

3. Condicions d’accés i utilització

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniquin a PLENNUM i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de PLENNUM i a no emprar-los, per, entre d’altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme, o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys als documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de PLENNUM o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals PLENNUM presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de PLENNUM o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de la propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de PLENNUM o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Recaptar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol tipus i comunicacions amb finalitats de venda o d’altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a PLENNUM, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin en servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Tanmateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol tipus que apareixen al lloc web són propietat de PLENNUM, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre PLENNUM i el propietari del lloc web en la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de PLENNUM dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hipervincle prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit a PLENNUM. En qualsevol cas, el hipervincle únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, tanmateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions i indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre PLENNUM, o incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i a l’ordre públic.

PLENNUM no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

 

4. Exclusió de garanties i de responsabilitat

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per un objectiu específic.

PLENNUM exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota natura derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota mena dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements als continguts que puguin produir alteracions dels sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a mode exemplificatiu, PLENNUM no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Tanmateix, PLENNUM declina qualsevol responsabilitat respecte la informació que es trobi fora d’aquest web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquest web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. PLENNUM no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita dels mateixos, pel que tampoc serà responsable del resultat obtingut. PLENNUM no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

5. Actualització i modificació del web

PLENNUM es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda al seu web, i la seva configuració o presentació, en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho, incloent aquest Avís Legal.

 

6. Indicacions sobre aspectes tècnics

PLENNUM no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errors dels equips informàtics, no imputables a PLENNUM; que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control.

També queda exonerada de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions a la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

 

7. Legislació i jurisdicció aplicables

En el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a PLENNUM identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web de PLENNUM, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de BARCELONA (Espanya).

Els usuaris d’aquest web són conscients de tot l’exposat i ho accepten de manera voluntària.

 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el Reglament Europeu 2016/679 general de protecció de dades (GDRP); la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic; Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals LOPD GDD, l’informem que:

Quan precisem obtenir informació per part seva, sempre li sol·licitarem que ens ho proporcioni voluntàriament de manera expressa. Les dades recaptades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web d’altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i al Registre intern d’Activitats del tractament, del qual és responsable PLENNUM. Aquesta entitat tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat.

PLENNUM es compromet a: no cedir, vendre ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, a no utilitzar aquestes dades per realitzar anàlisis de perfils (decisions individualitzades).

Tanmateix, PLENNUM cancel·larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de conformitat amb el previst a la normativa indicada.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, portabilitat i oposició dirigint-se per escrit a: We are plennum SL, Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, o bé mitjançant el correu electrònic salva@plennum.com identificant-se degudament i indicant de manera visible el concret dret que s’exerceix.

PLENNUM adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altres normatives aplicables. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar als sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

 

1. Política de privacitat i protecció de dades per a formularis de contacte

D’acord amb l’establert per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), consento que les dades facilitades al formulari siguin incorporades a un fitxer del que és titular PLENNUM amb la finalitat de:

 • La tramitació i gestió de la sol·licitud d’informació, contracte o pre-contracte realitzat per l’usuari mitjançant aquest web, telèfon, correu postal o correu electrònic.
 • La gestió i control periòdic dels serveis oferts pels mitjans abans mencionats.
 • L’enviament d’informació comercial sobre serveis i productes de PLENNUM, empreses del grup i filials pugessin oferir a l’usuari d’aquest web.

L’emplenament de totes les dades personals facilitades és totalment voluntària, però necessària per a la gestió de la seva sol·licitud i l’usuari es fa responsable sobre la seva veracitat i exactitud.

L’usuari consent que les seves dades siguin cedides, exclusivament per a les finalitats indicades anteriorment, a d’altres entitats pertanyents al grup d’empreses de PLENNUM, filials i participades, així com a d’altres persones físiques o jurídiques que, tanmateix, desenvolupen qualssevol de les referides activitats i amb les que les diverses entitats de les empreses mencionades anteriorment concloguin acords de col·laboració. Tot això tant si es formalitzés o no alguna operació.

Així mateix, l’usuari declara haver estat informat de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades, oposició, a no ser objecte de decisions individuals i automatitzades de les meves dades, mitjançant comunicació escrita dirigida a: We are plennum, Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13, 08038 Barcelona, o bé mitjançant el correu electrònic salva@plennum.com (RF. LOPD), identificant-me degudament.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferim a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renuncia a la recepció d’aquests missatges, en conformitat amb el que es disposa al Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic i la resta de normativa indicada.

 

2. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

 

 

Política de Cookies

 

Què és una cookie?

Una cookie és un petit fitxer de lletres i xifres que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinats llocs web. Les cookies permeten a un lloc web reconèixer el navegador d’un usuari i no contenen ni recopilen informació. Les cookies es fan servir en la publicitat basada en el comportament per identificar usuaris que comparteixen un determinat interès, de manera que els puguin oferir anuncis més rellevants.

El lloc web plennum.com utilitza dos tipus de cookies:

 • Cookies de primeres parts: son cookies estrictament necessàries. Permeten la interactuació de l’usuari pel lloc web utilitzant totes les seves funcions.
 • Cookies de rendiment i anàlisis: són cookies utilitzades per a l’anàlisi, investigació o estadístiques per tal de millorar l’experiència del lloc web. Mitjançant l’ús d’aquestes cookies es pot mostrar informació més rellevant als visitants

 

Com desactivar les cookies?

Tots els navegadors permeten fer canvis que permetin desactivar la configuració de les cookies. Aquests ajustaments es troben ubicats en les “opcions” o “preferències” del menú del seu navegador.

A continuació podrà trobar els links de cada navegador per desactivar les cookies seguint les instruccions:

 • https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies (Mozilla Firefox)
 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Google Chrome)
 • https://support.apple.com/ca-es/guide/safari/sfri11471/mac (Safari 5.1)
 • https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies (Edge)

Tipus de cookies que utilitza plennum.com:

Una part o la totalitat de les cookies identificades a continuació es pot emmagatzemar en el teu navegador.

 • Preferències: Aquestes cookies ens permeten recordar informació que canvia l’aspecte o el comportament del lloc com, per exemple, el seu idioma preferit o la mida del text que prefereix. La pèrdua de la informació emmagatzemada en una cookie de preferències pot fer que el comportament del lloc sigui menys funcional, però no ha d’afectar el funcionament.
 • Seguretat: Utilitzem cookies de seguretat per autenticar usuaris, evitar l’ús fraudulent de credencials d’inici de sessió i protegir les dades d’usuaris enfront de tercers no autoritzats.
 • Processos: Les cookies de processos permeten el funcionament del lloc web i ofereixen serveis esperats per l’usuari que accedeix al lloc web com, per exemple, la navegació per pàgines web o l’accés a àrees segures del lloc web. Sense aquestes cookies, el lloc web no pot funcionar de forma adequada.
 • Google Analytics: Google Analytics és una eina gratuïta d’anàlisi web de Google que principalment ens permet saber com interactuen els usuaris amb el lloc web. Habilita cookies anomenades “__utma” i “__utmz” per recopilar informació de forma anònima i elaborar informes de tendències sense identificar usuaris individuals.
 • Twitter: Usada per al seguiment de visitants i proporciona facilitats per compartir via Twitter i veure tweets d’altres.